Keskustelutaitojen vahvistaminen opetuksessa

Koulutuksen tavoitteena on saavuttaa valmiuksia demokraattisten toimintamallien luomisessa, kriittisen ajattelun vahvistamisessa ja kulttuurisesta moninaisuudesta kumpuavien kysymysten käsittelyssä pedagogisen filosofian periaatteilla. Koulutuksen käytyään osallistujalla on paremmat mahdollisuudet tukea osallisuutta, hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta sekä syrjivän kiusaamisen ehkäisyä kouluissa ja muissa kasvatusympäristöissä. Koulutus soveltuu kaikille koulu- ja kasvatusympäristöissä toimiville henkilöille. Koulutuksen käynyt voi perehdyttää myös työyhteisöään aiheen pariin.

Kouluttajat

Pääkouluttajina toimivat Tuukka Tomperi, Eero Salmenkivi, Riku Välitalo sekä Hannu Juuso. Lisäksi kouluttajina toimii Emilia Lehtinen, Elise Liikala sekä Aki Saariaho.

KT, FM Tuukka Tomperi työskentelee vanhempana tutkijana Tampereen yliopistossa. Hän on kasvatustieteilijä, filosofian ja kriittisen ajattelun opettamisen asiantuntija, joka on kirjoittanut oppikirjoja ja opettajien oppaita.

FT Eero Salmenkivi on filosofian didaktiikan dosentti ja toimii filosofian ja elämänkatsomustiedon didaktiikan yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

KT Riku Välitalo toimii luokanlehtorina Oulun yliopiston harjoittelukoulussa. Hän myös toteuttaa täydennyskoulutusta sekä kirjoittaa dialogisen pedagogiikan teemoihin liittyen.

KT Hannu Juuso omaa noin 40 vuoden kokemuksen koulumaailmasta. Hän on toiminut opettajana ja rehtorina Oulun yliopiston harjoittelukoulussa sekä kirjoittanut ja kouluttanut aiheesta.

Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet

Koulutusten kolme sisältöaluetta ovat kriittisen ajattelun vahvistaminen, kulttuurinen moninaisuus koulun arjessa sekä demokratiakasvatus. Sisältöalueita lähestytään jokaisessa koulutuksessa pedagogisen filosofian, eli tutkivan ja dialogisen keskustelun periaatteilla. Alla sisältöalueiden tarkempi kuvaus.

Kriittisen ajattelun vahvistaminen

Koulutuksessa kriittistä ajattelua tarkastellaan kognitiivisena ja sosioemotionaalisena valmiutena ja taitona, osana ajattelutaitojen kokonaisuutta sekä yhteisöllisenä ja dialogissa opittavana käytäntönä.

Tavoitteena on, että osallistuja perehtyy kriittisen ajattelun merkitykseen ja oppii tapoja opettaa kriittistä ajattelua käytännössä pedagogisen filosofoinnin keinoin.

Kulttuurinen moninaisuus koulun arjessa

Koulutuksessa perehdytään kulttuurisen moninaisuuden eri muotoihin sekä dialogisiin taitoihin, joiden avulla kulttuuriseen rikkauteen on mahdollista tutustua myös kasvatusympäristöissä.

Tavoitteena on, että osallistuja tutustuu pedagogiseen filosofian tarjoamiin lähtökohtiin kulttuurisen moninaisuuden kehittämisessä dialogiseksi rikkaudeksi.

Demokratiakasvatus

Koulutuksessa tutustutaan demokratiaan järjestelmänä ja toimintatottumuksena painottaen jälkimmäistä kasvatuksellisesti merkityksellisenä ulottuvuutena. 
Tavoitteena on, että osallistuja tutustuu pedagogiseen filosofian tarjoamiin lähtökohtiin demokraattisten toimintatapojen alustana luokkansa toimintakulttuurissa.